လေ့ကျင့်ရေးအလယ်တန်းကျောင်း

1ဒေါ်နန်းမိုးကလျာအလယ်တန်းကျောင်းအုပ်
2ဒေါ်စန်းကြည်အလယ်တန်းပြ
3ဒေါ်မိုးမိုးနှင်းအလယ်တန်းပြ
4ဒေါ်သီတာထူးအလယ်တန်းပြ
5ဒေါ်လှလှဝင်းအလယ်တန်းပြ
6ဒေါ်ခင်မာဆွေအလယ်တန်းပြ
7ဒေါ်ခင်ဆွေဦးအလယ်တန်းပြ
8ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်းအလယ်တန်းပြ
9ဒေါ်ကေသီလင်းထူးအလယ်တန်းပြ
10ဒေါ်ချိုသင်္ဂီအေးအလယ်တန်းပြ
11ဒေါ်အိစန္ဒာမြင့်အလယ်တန်းပြ
12ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဇော်မူလတန်းပြ
13ဒေါ်အေးမြတ်သူမူလတန်းပြ
14ဦးရဲမင်းဦးမူလတန်းပြ
15ဒေါ်နော်ဗြူထေသန့်ရှင်းရေး
16ဦးမင်းမင်းထိုက်အစောင့်
17ဒေါ်သော်တာစန်းရုံးအကူ(နေ့စား)