မွေးထုတ်ပြီးသင်တန်းသား/သူဦးရေ

မွေးထုတ်ပြီး ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်းသား/သူများ

စဉ်
သင်တန်းအမည်
တက်ရောက်ဦးရေ
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဦးရေ
ဒုတိယနှစ်ဆက်တက်ဦးရေ
သိပ္ပံဝိဇ္ဇာပေါင်းသိပ္ပံဝိဇ္ဇာပေါင်းသိပ္ပံဝိဇ္ဇာပေါင်း
1D.T.Ed(၁/၁၉၈)262349-33262046
2D.T.Ed(၂/၁၉၉)363773156353267
3D.T.Ed(၃/၂၀၀၀)73741471630465744101
4D.T.Ed(၄/၂၀၀၀)93881814654100344781
5D.T.Ed(၅/၂၀၀၁)12412324712284011295207
6D.T.Ed(၆/၂၀၀၁)1071012081016269785182
7D.T.Ed(၇/၂၀၀၂)1198720625711782199
8D.T.Ed(၈/၂၀၀၃)21411432811152620399302
9D.T.Ed(၉/၂၀၀၄)116972139142310783190
10D.T.Ed(၁၀/၂၀၀၅)1399123016284412363186
11D.T.Ed(၁၁/၂၀၀၆)136107243581313199230
12D.T.Ed(၁၂/၂၀၀၇)13111624731417128102230
13D.T.Ed(၁၃/၂၀၀၈)10896204916259980179
14D.T.Ed(၁၄/၂၀၀၉)364581235344175
15D.T.Ed(၁၅/၂၀၁၀)6759126116176643109
16D.T.Ed(၁၆/၂၀၁၁)614810951520563389
17D.T.Ed(၁၇/၂၀၁၂)8759146224268535120