သင်ပြနည်းဌာန

1ဒေါ်မျိုးစန္ဒာကထိက
2ဒေါ်ခိုင်ခိုင်သင်းကထိက
3ဒေါ်သီသီအေးကထိက
4ဒေါ်တင်မိုးနွယ်ကထိက
5ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆန်းကထိက
6ဦးစကျော်အေးသန်းကထိက
7ဒေါ်နော်ဗလင်တီနာခင်ကထိက
8ဒေါ်ရင်ရင်သန်းကထိက
9ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးကထိက
10ဒေါ်ခိုင်ဝါနေလင်း လက်ထောက်ကထိက
11ဒေါ်ထက်ထက်လက်ထောက်ကထိက
12ဒေါ်သန်းဆွေလေးလက်ထောက်ကထိက
13ဒေါ်နော်ဂျဲနေဖောလက်ထောက်ကထိက
14ဒေါ်နီနီသန်းလက်ထောက်ကထိက
15ဒေါ်လဲ့လဲ့စိုးလက်ထောက်ကထိက
16ဒေါ်ခင်သူဇာနည်းပြ
17ဒေါ်ဝေဖြိုးခိုင်နည်းပြ