သိပ္ပံ(စာပေ)ဌာန

1ဒေါ်မေသူလှိုင်ကထိက
2ဒေါ်အေးအေးသက်ကထိက
3ဒေါ်မြငြိမ်းအေးကထိက
4ဒေါ်လင်းလင်းခိုင်ကထိက
5ဒေါက်တာမောင်မောင်ဦးကထိက
6ဦးရဲကိုကိုနိုင်လက်ထောက်ကထိက
7ဦးဝင်းနိုင်ထွန်းလက်ထောက်ကထိက
8ဦးသစ္စာမောင်လက်ထောက်ကထိက
9ဦးအောင်ကျော်ကျော်ထွန်းလက်ထောက်ကထိက
10ဦးသန့်ဇင်နိုင်လက်ထောက်ကထိက
11ဦးဝေလင်းထွန်းလက်ထောက်ကထိက
12ဦးဝင်းမင်းအောင်လက်ထောက်ကထိက