လေးနှစ်သင် သင်ရိုးသစ် ဘာသာရပ်ဖွဲ့စည်းပုံ

EDU 1101 – ပညာရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်

လက်တွေ့တန်းပြဘာသာရပ်

EDU 1103 – ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အရေးပါသောကျွမ်းကျင်မှု

EDU 1104 – မြန်မာစာ

EDU 1105 – အင်္ဂလိပ်စာ

EDU 1106 – သင်္ချာ

EDU 1107 – သိပ္ပံ

EDU 1108 – လူမှုရေးဘာသာ

EDU 1109 – စာရိတ္တနှင့်ပြည့်သူ့နီတိ

EDU 1109 – သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာ

EDU 1109 – ဒေသဆိုင်ရာသင်ရိုး

EDU 1110 – ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာများ

EDU 1110 – အနုပညာ

EDU 1110 – ကာယပညာ