ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာ

ပထမနှစ်သင်ရိုးဖွဲ့စည်းပုံ

 1. ပညာရေးသဘောတရား
 2. ပညာရေးစိတ်ပညာ
 3. သင်ပြနည်း(မြန်မာစာ)
 4. သင်ပြနည်း (အင်္ဂလိပ်စာ)
 5. သင်ပြနည်း (သင်္ချာ)
 6. သင်ပြနည်း (သိပ္ပံ)
 7. သင်ပြနည်း (အထွေထွေနှင့်လူမှုရေး)(ပထဝီ+သမိုင်း)
 8. ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာများ
 9. စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ
 10. မြန်မာစာ (စာပေ)
 11. အင်္ဂလိပ်စာ (စာပေ)
 12. သင်္ချာ (စာပေ)
 13. ရူပဗေဒ
 14. ဓာတုဗေဒ
 15. ဇီဝဗေဒ
 16. သမိုင်း
 17. ပထဝီဝင်
 18. ဘောဂဗေဒ
 19. ကာယပညာ
 20. စိုက်ပျိုးရေးပညာ
 21. စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
 22. အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံ
 23. ပန်းချီအနုပညာ
 24. ဂီတအနုပညာ

မှတ်ချက်။ ဝိဇ္ဖာ၊ သိပ္ပံကျောင်းသား/သူများ အဓိကဘာသာတွဲ ၂ ခုယူရန်။

ဒုတိယနှစ်သင်ရိုးဖွဲ့စည်းပုံ

 1. ပညာရေးသဘောတရား
 2. ပညာရေးစိတ်ပညာ
 3. သင်ပြနည်း(မြန်မာစာ)
 4. သင်ပြနည်း (အင်္ဂလိပ်စာ)
 5. သင်ပြနည်း (သင်္ချာ)
 6. သင်ပြနည်း (သိပ္ပံ)
 7. သင်ပြနည်း (သမိုင်း)
 8. သင်ပြနည်း (ပထဝီဝင်)
 9. ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာများ
 10. စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ
 11. မြန်မာစာ (စာပေ)
 12. အင်္ဂလိပ်စာ (စာပေ)
 13. သင်္ချာ (စာပေ)
 14. ရူပဗေဒ
 15. ဓါတုဗေဒ
 16. ဇီဝဗေဒ
 17. သမိုင်း
 18. ပထဝီဝင်
 19. ဘောဂဗေဒ
 20. ကာယပညာ
 21. စိုက်ပျိုးရေးပညာ
 22. စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ
 23. အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံ
 24. ပန်းချီအနုပညာ
 25. ဂီတအနုပညာ

မှတ်ချက်။ သိပ္ပံ/၀ိဇ္ဇာ ကျောင်းသား/သူ တစ်ဦးစီအတွက် ဘာသာတွဲ(၂)ခု အဓိကယူရန်။