ကျောင်းသားရေးရာဌာန

1ဒေါ်စန်းဌေးအကြီးတန်းစာရေး
2ဒေါ်ဖြူသီထွန်းအငယ်တန်းစာရေး
3ဒေါ်ချမ်းမြေ့သူရုံးအကူ(နေ့စား)