ကျောင်းသားရေးရာဌာန

2ဒေါ်ဖြူသီထွန်းအကြီးတန်းစာရေး
3ဒေါ်ချမ်းမြေ့သူရုံးအကူ(နေ့စား)