၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ(၁)နှစ်သင်တန်း၊ (PPTT)အမှတ်စဉ်(၇/၂၀၂၀)အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ(၁)နှစ်သင်တန်း၊ (PPTT)အမှတ်စဉ်(၇/၂၀၂၀) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး(ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ ဘိုကလေးပညာရေးကောလိပ်) များတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း အား အောက်ပါ Link တွင် Download ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါပြီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *